Khoa Du lịch (trước đây là Khoa Văn hóa Du lịch) được thành lập từ năm 1996. Hiện nay Khoa có 13 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 09 thạc sĩ và 01 cử nhân (Giáo vụ). Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học thường xuyên với Khoa còn có nhiều GS, PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ các khoa khác trong Trường và từ nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trên địa bàn TP. HCM và một số địa phương khác.

VIDEO CLIP

Mạng xã hội