Tọa đàm hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch

01
01
'70

- Tọa đàm hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực du lịch (http://www.hcmuc.edu.vn/toa-dam-hop-tac-giua-co-so-dao-tao-voi-doanh-nghiep-trong-dao-tao-nhan-luc-du-lich-3647.html)

Một số hình ảnh tiêu biểu của chương trình Tọa đàm

Từ khóa: