Giảng viên Khoa Du lịch năm học 2019 - 2020

01
01
'70

 

 
 

 

HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH NĂM HỌC 2019 - 2020

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

PGS.TS/

PGS.TSKH

TS/TSKH

ThS

ĐH

I

Giảng viên cơ hữu thuộc khoa Du lịch

1

Mai Hà Phương

 

x

 

 

2

Lê Hồ Quốc Khánh

 

 

x

 

3

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

x

 

4

Chu Khánh Linh

 

 

x

 

5

Nguyễn Phúc Hùng

 

 

x

 

6

Nguyễn Thị Thúy Ngân

 

 

x

 

7

Đỗ Quốc Giang

 

 

x

 

8

Nguyễn Thị Xuyên Thoại

 

 

x

 

9

Đặng Thị Thúy An

 

 

x

 

10

Dương Thị Tuyến

 

 

x

 

11

Nguyễn Văn Hợp

 

 

x

 

12

Lò Thanh Hảo

 

 

 

x

 
 
Từ khóa: