Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Du lịch năm học 2021-2022

01
01
'70

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Chức vụ

Email

1

Chu Khánh Linh

Ths

P.Trưởng khoa

chulinh219@gmail.com

linhchu@hcmuc.edu.vn

 

2

Mai Hà Phương

TS, GVC

Giảng viên 

phuongmai@hcmuc.edu.vn

3

Lò Thanh Hảo

Giáo vụ khoa

Chuyên viên

haodhvh@yahoo.com

4

Lê Hồ Quốc Khánh

Ths

Giảng viên

quockhanhdulich@yahoo.com.vn

5

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Ths

Giảng viên

minhngoc1207@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ths

Giảng viên

thuyngan1601@gmail.com

7

Nguyễn Thị Xuyên Thoại

Ths

Giảng viên

xuyenthoainguyen@gmail.com

8

Dương Thị Tuyến

Ths

Giảng viên

tuyendt@vido.edu.vn

9

Đặng Thị Thúy An

Ths

Giảng viên

Dangthuyan.tourism@gmail.com

10

Đặng Khánh Như

Ths

Giảng viên

Dangkhanhnhu@gmail.com

 

Từ khóa: